Koranen kapitel 7-9

"Och minns att Vi befriade er från Faraos män, som vållade er svåra lidanden, anställde blodbad på era söner och [bara] skonade era kvinnor - detta var en hård prövning, som er Herre [lät er utstå]." - Surat Al-'A`raf, 7:141

"ÖVERSE med människornas natur [och deras brister], och uppmana [alla att visa] hövlighet och vänlighet och undvik [alla ordväxlingar med] dem som [står kvar i hednisk] okunnighet." - Surat Al-'A`raf, 7:199

TROENDE! När ni möter förnekarna, som rycker fram i samlad styrka, gör då inte helt om [för att fly]!
Den som då gör helt om - om det inte är [en krigslist] för att falla [en fientlig styrka i ryggen] eller för att gå samman med ett [av era] förband - ådrar sig Guds vrede och helvetet skall bli hans sista hemvist - ett i sanning eländigt mål!  - Surat Al-'Anfal, 8:15-8:16

"När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna, var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och [villighet att] förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred - Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig." - Surat At-Tawbah, 9:5

"Kämpa mot dem som, trots att de [förr] fick ta emot en uppenbarad Skrift, varken tror på Gud eller på den Yttersta dagen och som inte anser som förbjudet det som Gud och Hans sändebud har förbjudit och inte iakttar den sanna religionens bud - [kämpa mot dem] till dess de erkänner sig besegrade och frivilligt betalar skyddsskatten." - Surat At-Tawbah, 9:29

"Om ni inte [vill] kämpa [för Guds sak] skall Han straffa er med ett svårt lidande och Han skall sätta andra människor i ert ställe. Ni vållar Honom ingen skada - Han [som] har allt i Sin makt." - Surat At-Tawbah, 9:39

"Men bland ökenaraberna omkring er, liksom bland dem som bor i [Profetens] stad, finns trotsiga hycklare som inte ger upp. Du känner dem inte, men Vi känner dem. Vi skall ge dem dubbelt straff [i denna värld] och sedan skall de utlämnas åt ett svårt lidande." - Surat At-Tawbah, 9:101

"GUD HAR [slutit ett avtal] med de troende, enligt vilket Han i utbyte för deras liv och egendom lovar dem paradiset; de kämpar för Guds sak och dödar eller dödas. [Detta är] ett fast och klart löfte, vars sanning Han har bekräftat i Tora och Evangeliet och i Koranen, och vem uppfyller sina löften bättre än Gud? Gläds därför över det avtal som ni har slutit - detta är den stora, den lysande segern!" - Surat At-Tawbah, 9:111


Imamer vill också ha sin bit av den européiska friheten!

Mosque, seven members lied

18 Mar 2008

A Muslim leader who claimed he was preaching at a mosque when he was really carrying out a brutal rape
was jailed for ten years yesterday.

Abdul Mukin Khalisadar held a knife to his victim’s throat as he attacked her in her home.

He persuaded seven men to back up his story that he had been in the mosque at the time.

Khalisadar later admitted raping the 27-year-old.

He claimed a substance he took to help with fasting during Ramadan had made him “hyper.”

The preacher forced his way into her home as she got back from a night out, the court was told.

He threatened to kill her — even after she claimed to be pregnant with twins to put him off, prosecutor Simon Carr said.

Khalisadar also stole a mobile from the house in Whitechapel, East London.

He was caught by DNA. Judge Timothy King blasted his “hypocrisy”.

Imam got 7½ years for rape and 2½ for conspiring to pervert justice.

Seven members of East London Mosque admitted perverting justice and got 12 months each.

Burka-clad women in the public gallery yelled abuse at the judge — and one screamed that the victim was a prostitute.


Sverige har vunnit VM i Sexuellt våld!Detta är förvisso siffror från 2008, men som tur är så ökar sexualbrotten hela tiden! :)HEJA SVERIGE! ^_^

låt oss fortsätta förneka för oss själva att invandringen inte har någon betydelse för brottsstatistiken, låt oss tycka ÄNNU MER SYND om de stackars ensamkommande flyktingbarnen som inte förstår bättre än att våldta svenska tjejer!

De är helt enkelt uppväxta med att det är okej, då är det ju faktiskt FÖRSTÅELIGT att de gör så och vi måste ta hänsyn och respektera detta!

Låt oss fortsätta vandra ner i förnekelsens träsk tills vi alla lever under Sharia-lagar!

Heja våldtäkt!


image
Omfamna mångkulturen!

"Dessa döva och stumma, som inte använder sitt förstånd, är inför Gud de uslaste av alla skapade varelser." - Surat Al-'Anfal, 8.22

"De som framhärdar i att förneka sanningen är inför Gud de uslaste av alla skapade varelser; så kommer de nämligen aldrig att uppnå tron." - Surat Al-'Anfal, 8.55


Här skakar Ohly hand med kurdisk våldtäktsman

Ibrahim Awara och Abdulla Muhammed från kurdiska föreningen tog tillfället i akt att träffa Lars Ohly.

På tredje bilden skakar våldtäktsmannen, i gul skjorta hand, med Lars Ohly.

En 46-årig kurd som kandiderade för vänsterpartiet i riksdagsvalet åtalades tidigare för flera våldtäkter på en yngre kurdisk yngling (över 15 år) i Kristianstad. Nu har domen kommit. 

Våldtäkterna, orala och anala samlag, skedde genom misshandel och hot, vid 14 olika tillfällen i en kurdisk föreningslokal i Kristianstad, från sommaren 2005 till sommaren 2007. Awara Ibrahim har tidigare varit ordförande och känner offfet. Den utsatte orkade dock bara återge tio tillfällen han blivit utsatt vilket innebar att fyra åtalspunkter fick läggas ner.

Från domen

Det har genom utredningen framgått att homosexualitet eller homosexuella handlingar inte godtas i den traditionella kurdiska kulturen. Genom [två kurders] vittnesmål står det klart att även en person som ofrivilligt utsätts för homosexuella handlingar utan att själv vara homosexuell anses skambelagd samt att även den personens familj och släkt anses träffade av denna skam. Genom att berätta om att han – om än ofrivilligt – deltagit i homosexuella handlingar har målsäganden alltså utsatt sig för en risk att inte bara han utan även hans familj skulle få sitt anseende solkat i en för dem mycket viktig social och kulturell gemenskap. Det förhållandet att han som kurd anmält att han utsatts för homosexuella övergrepp – trots att han utsatts för påtryckningar att avstå från sådan anmälan – talar mot den bakgrunden för att anmälan föranletts av verkliga övergrepp och ökar därmed trovärdigheten i målsägandens uppgifter.

Kristiandstads tingsrätt dömde

 • Awara Ibrahim, född 1965 och skriven i Kristianstad, för våldtäkt till fängelse sex år. Han ska även utge skadestånd med 415 000 kronor till sitt offer.

  www.Politisktinkorrekt.info

  /Självklart kommer hunden inte utvisas heller eftersom han är Svensk Medborgare, så om 6 år (4 om han uppför sig) så får han komma ut och våldta andra kurdiska pojkar igen. :)

  Man måste ju bara älska Sverige!

  Nån mer som är sugen på att flytta till Danmark?
  Hört att dom har stängt sina gränser <3

Om du inte gillar Islam - då gillar du Breivik!

         MINUS          

LIKA MED


      PLUS          
Aisha

Jag förstår att det måste vara jobbigt för dig att inte veta ett dyft om vad som står i Koranen.
Därför förstår jag om du tror att jag är kär i Anders.
Tyvärr måste jag göra dig besviken, det är nämligen så att bara för att man hatar en extremist, så gör inte det att man älskar en annan.

Jag tycker riktigt synd om dig och hoppas att du snart vaknar upp ur din psykos!
Puss puss <3 


Koranen kapiel 5-6

Epic Quran moments ! <3"
FÖRBJUDET för er är kött av självdöda djur och blod och svinkött och sådant [kött] som har slaktats i ett annat namn än Guds; [vidare kött av] djur som strypts eller kvävts eller dödats genom ett hårt slag eller [som] fallit utför ett stup eller stångats ihjäl eller rivits av ett rovdjur - om ni inte har slaktat djuret på föreskrivet sätt [medan det var vid liv] - och djur som slaktats på hedniska offeraltare. [Förbjudet är även] att genom teckentydning försöka utforska vad framtiden bär i sitt sköte; detta är ett ogudaktigt företag." - Surat Al-Ma'idah, 5:3

"Men de som förnekar sanningen och påstår att Våra budskap är lögn - deras arvedel är helvetet. " -
Surat Al-Ma'idah, 5:10

[I Vårt förbund] med dem som säger "Vi är kristna" tog Vi löften [också] av dem och även de har glömt en del
av det som de förmanades att lägga på minnet. Därför har Vi låtit fiendskap och hat uppstå bland dem [och så skall det fortgå] till Uppståndelsens dag. Gud skall [en gång] låta dem veta vad deras handlingar [var värda].

- Surat Al-Ma'idah, 5:13


"De som kämpar mot Gud och Hans Sändebud och vars strävan det är att störa ordningen på jorden och sprida sedefördärv skall utan förskoning dödas eller korsfästas eller få hand och fot på motsatta sidor avhuggna eller förvisas från [sitt] land. Denna förnedring skall de utstå i detta liv och i det kommande livet skall de få utstå ett outsägligt lidande;" - Surat Al-Ma'idah, 5:33

"MANNEN SOM stjäl och kvinnan som stjäl skall som straff för detta brott få handen avhuggen; [denna föreskrift] är en sträng varning från Gud. Gud är allsmäktig, vis." - Surat Al-Ma'idah, 5:38

"
Och i denna [Tora] föreskrev Vi för dem att ett liv [skall tas] för varje liv [som spills] och ett öga för ett öga och en näsa för en näsa och ett öra för ett öra och en tand för en tand och för varje sår ett motsvarande sår. Men den som för Guds skull vill förlåta [och avstå från hämnd] kan få förlåtelse [för egen synd]. Ja, de som inte dömer i enlighet med vad Gud har uppenbarat begår orätt mot sig själva." - Surat Al-Ma'idah, 5:45

"
Säg: "Ni, efterföljare av äldre tiders uppenbarelser, har ni ingenting annat emot oss än detta att vi tror på Gud och på det som har uppenbarats för oss och på det som uppenbarades i äldre tid, medan ni [själva] - de flesta av er - är förhärdade i trots och olydnad?"" - Surat Al-Ma'idah, 5:59

"Judarna påstår: "Guds händer är bundna." Deras händer skall bindas och de skall fördömas för dessa ord. Nej, Hans händer är tvärtom utsträckta. Han fördelar [Sina gåvor] som Han vill. Och det [uppenbarelsens ljus] som är din Herres gåva till dig [Muhammad] skall helt säkert göra många av dem ännu övermodigare och förhärda dem i deras otro. Vi har låtit fiendskap och hat uppstå bland dem [och så skall det vara] till Uppståndelsens dag. Var gång de tänder krigets eldar, låter Gud dem slockna. Deras hela strävan är att störa ordningen på jorden och att sprida sedefördärv - och Gud är inte vän av dem som stör ordningen på jorden." - Surat Al-Ma'idah, 5:64

"
De som säger: "Gud är Kristus, Marias son" förnekar sanningen; Kristus sade [själv]: "Israeliter! Dyrka Gud, min Herre och er Herre." Gud utestänger den från paradiset som sätter medhjälpare vid Guds sida och Elden skall bli hans sista hemvist. För [dessa] syndare finns ingen hjälpare." - Surat Al-Ma'idah, 5:72

"
Du ser hur många [judar i Profetens stad] sluter sig till förnekarna och de onda handlingar som de har sänt framför sig [till Domen] har upptänt Guds vrede mot dem; deras straff skall vara i evighet." - Surat Al-Ma'idah, 5:80
(Så mycket hat i den här boken, så det är inte sant! Hoppas det blir mildare snart, mår illa.. Massor av judehat.)

"TROENDE! Rusdrycker och spel om pengar, alla hedniska bruk och spådomskonst är ingenting annat än Djävulens skamliga påfund; håll er borta från allt sådant, för att det skall gå er väl i händer." - Surat Al-Ma'idah, 5:90

"Gud är en mäktig hämnare." - Surat Al-Ma'idah, 5:95

"Om du kunde se dem när de förs fram inför sin Herre [och] Han säger: "Är inte detta den sanna verkligheten?" [och då] svarar de: "Jo, vid vår Herre! Så är det!" [Då] skall Han säga: "Smaka nu straffet för ert förnekande av sanningen!"" - Surat Al-'An`am, 6:30

"Säg [Muhammad]: "I det som har uppenbarats för mig finner jag ingenting ätbart som är förbjudet utom självdöda djur, spillt blod eller svinkött - det är orent - eller det som i synd offrats till någon annan än Gud."" - Surat Al-'An`am, 6:145


Ni troende; Jag förstår inte hur ni orkar läsa sånt här?
Glöm inte att judarna var religiösa lååångt innan ni blev det.
Att använda dom som det "dåliga" exemplet för folk, haha..

Vilken avundsjuka som plågar er..
Inget annat än avundsjuka.

Roliga citat

Så som jag ser det så är vi redan slavar och horor under de invandrare som vi har välkomnat hit.


Dietyman
2002-10-14, 22:39
Roliga citat om flyktingspolitiken

Citat

”Om jag skulle våldta en tjej skulle jag våldta en svensk tjej”

”Det är inte lika fel att våldta en svensk tjej som en arabisk”

Tacksamma ”flyktingar” berättar för DN:s reporter vad de tycker om människorna som vänligt erbjudit dem bostad och försörjning i sitt land. (11-02-00)

”Det är inte deras fel”

Claes Malmberg kommenterar en grov gängvåldtäkt i programmet Måndagsklubben och menar att det inte är de muslimska våldtäktsmännens fel att de våldtog en svensk flicka.

”…inte heller är brottsligheten kopplad till flyktingskap – att traumatiska upplevelser och större risk för familjesplittring obönhörligen skulle ge högre kriminalitet. Vietnameser, mestadels flyktingar i Sverige, har t.ex. mycket lägre brottsparticipation…”

Ur Brottsförebyggande rådets rapport, av Jan Ahlberg.

”Man tar vad man vill ha. Ena dan stjäl man mobiltelefoner eller bilar, nästa dag våldtar man”

Tidningen Barn uppmärksammar de allt vanligare gruppvåldtäkterna och medger motvilligt att det faktiskt är invandrade förövare som dominerar vid övergreppen. (Nr: 4 -01)

”…den allvarligaste konsekvensen av ungdomsrånen kan bli en alltmer invandrarfientlig inställning i ungdomsgenerationen, en grogrund för vardagsrasism”

Anne-Marie Begler och Tommy Andersson förfasar sig över att svenska ungdomar förnedras, rånas och våldtas av invandrare. Det är mycket illa tycker fru Begler och herr Andersson – det kan ju få de kränkta svenska ungdomarna att bli rasister… (DN 16-03-00)

”… det är i praktiken omöjligt i dagens Sverige att svenskar skulle kunna hävda att de är utsatta för rasism! Invandrare kan åberopa detta men absolut inte svenskarna. Därmed faller principen om likhet inför lagen (…) Detta är verkligheten i dagens Sverige. Så här ser det ut. Och det går att vetenskapligt bevisa. Men inte offentligt säga”

Lasse Ekstrand kommenterar den rättsliga orättvisan i Sverige. (Gävle dagblad 22-08-01)

”I (det upplevda eller verkliga) behovet av att slå vakt om sin egen grupp finns en risk att man hamnar i rasismens fälla”

Christer Nordmark förklarar varför svenskarna inte bör reagera mot orättvisorna de utsätts för inom rättsväsende, skola och arbetsliv. Det finns ju ”risk att bli rasist” om man slår vakt om sin egen grupps rättigheter. (Strategier mot rasism och främlingsfientlighet)

”I alla tider har den vite mannens förbannelse vilat över oss färgade, olikspråkiga, kvinnor, barn, gamla, sjuka, oförståndiga. (…) I sitt hem har han i hemlighet slagit sin kvinna och sina barn”

Insändare, publicerad i Trollhättans tidning den 19:e januari 2001. Tidningen anmäldes till JK men frikändes då det inte ansågs stötande att påstå att den ”vite mannen slår sin kvinna i hemlighet”. Däremot dömdes nyligen tre ynglingar i Borås för hets mot folkgrupp med motivering att de ”utmålat invandrare generellt som kriminella”.

”Det enda som händer om man våldtar en svensk tjej är att man får snacka med en socialtant”

En invandrad tonårspojke raljerar över hur lätt det är att komma undan med en våldtäkt på en kvinna tillhörande Sveriges diskriminerade underklass. (DN 11-02-00)

”Enligt islam ska muslimska kvinnor bära slöjor. Det är ett bra sätt att förhindra övergrepp. Korta, utmanande kjolar skapar våldtäkter. (…) Hon gör det ju enklare för honom att våldta. Såna tjejer utmanar sitt öde. Det är därför jag respekterar kvinnor som använder slöja. Där kan en våldtäktsman aldrig se vad det är för tjej han… förstår du vad jag menar? Han ser bara slöjan. Det stoppar suget efter våldtäkt”

Den av vänsteretablissemanget hyllade rapparen Ayo, berättar för Aftonbladets nätläsare om sin muslimska tro och sin syn på svenska flickor. Han har för övrigt deltagit i tjejprogrammet Silikon där han berömdes för sin charm och musik av de båda svenska ”kvinnorättskämparna” Gry Forsell och Ulrika Eriksson. (25-10-99)

”Mitt arbete föder en hel del funderingar: varför är t ex invandrarungdomar så kraftigt överrepresenterade? Varför utreds inte detta? Varför förmedlar media en så vinklad, för att inte säga, falsk bild av detta”

”Invandrarungdomars höga brottslighet rubriceras som ett ‘socialt’ problem. Men efter vad vi kan se i vår verksamhet är invandringskriminaliteten inte främst socialt betingad”

Björn Zander, yrkesverksam vid ett paragraf 12-institut för kriminella ungdomar. (Sydsvenskan 16-07-99)

”Statistik om invandrare och invandrarättlingar brukar ibland fördömas på moraliska grunder. Och ibland bortförklaras resultaten, som i fallet med överrepresentationen av invandrarbarn i kriminella gäng, med allmänna hänvisningar till ‘sociala problem’. Ingetdera är vidare klyftigt”

Ur brottsförebyggande rådets rapport: Invandrares och invandrares barns brottslighet, där det fastslås att ”sociala problem” inte är orsaken till att invandrarbarn i så stor omfattning begår brott mot svenskarna.

”Det är fattigdom och social utslagning som skapar, och alltid har skapat, kriminalitet”

Kvällsposten 02-12-00. Vad vet väl ”rasister” som Björn Zander och personalen på Brå. Alla vet ju att invandrare är felfria – och skulle de nu få för sig att våldta en svensk flicka så beror det bara på att vi varit så rasistiska mot dem.

”Alla de problem som drabbar invandrare är i själva verket svenska problem”

Mauricio Rojas, invandrardebattör som berikar oss med insikten om att invandrare är felfria, och om de nu begår brott eller lever på bidrag så är det minsann svenskarnas fel.

”Skillnaden mellan Sverige och Turkiet är egentligen att i Turkiet måste man betala för hororna, det behöver man inte här”

”Anti-rasisten” Mauricio Rojas har också skrivit böcker där han beskriver vilka tråkiga, töntiga och värdelösa människor den svenska befolkningen är – ibland låter han intervjua andra ”flyktingar” som tycker likadant. Ovan berättar en 17-årig invandrarpojke vad han anser om de svenska flickorna. (I ensamhetens labyrint)

”Problemet är inte invandrares attityd till svenskar, problemet är svenskars attityd till invandrare”.

Lars Engkvist, före detta SSU-ordförande, Arbetet-redaktör och integrationsminister. Läs ovanstående citat – behövs det verkligen någon kommentar?

”När man blivit lurad tillräckligt länge, kommer man att göra allt för att bevara illusionen”

Carl Sagan

”En detalj får den svenska offentligheten inte veta: Att de misstänkta har utländska rötter, närmare bestämt rötter från Mellanöstern. (…) Möjligtvis hade upplysningarna heller inte kommit fram om det inte vore för Sverigedemokraterna”

Den danska rikstidningen Jyllandsposten beskriver den svenska medians mörkläggning av invandringsbrottsligheten och svenskföraktet med anledning av den uppmärksammade gängvåldtäkten i Rissne.

”Vi skall inte peka ut nationalitet om det inte är viktigt för att man ska förstå vad som har hänt, eller det spelar in… det spelar, ehhh, det har haft en avgörande betydelse, betydelse”

Eva Landahl, chefsredaktör på SVT:s Rapport, svarar den utländske reportern på frågan om varför median i Sverige censurerar nyheter om brott som begåtts av invandrare.

”Det bara byts förbud. Tabu finns vid en viss tidpunkt, idag är dom inte sexuella. Nu har vi andra, politiska, tabun”

”…det som präster på 1800-talet bestämde från predikstolen, det sköter media numera”

Filmregissören Vilgot Sjöman under en tv-intervju. Den politiskt korrekta reportern ville diskutera Sjömans tidigare kontroversiella filmer och tala om de ”sexuella tabuerna” i Sverige (för det är ju verkligen tabu att tala om sex, eller hur?) Emellertid tyckte inte Sjöman att det fanns några sådana spärrar kvar i Sverige – däremot andra saker som man inte får tala om. (Kobra, Dec 2001)

”En mycket stor del av dem som då viftade med Lenin, Stalin och Mao sitter idag i ledningen för tidningar, radio och tv. De är professorer och höga män i departementen och staten. Jag var med”

”Efter några år var varenda liten maoist, leninist, stalinist eller trotskist redaktionssekreterare på landets tidningar, på radio och TV. Ytterligare några år senare blev vi redaktionschefer, programledare i TV och makthavare”

Göran Skytte avslöjar vilka människor som sitter på Sveriges massmediala positioner och bestämmer vad för information som ska få nå befolkningen.

”En ny generation av reportrar och redigerare med vänstersocialistiska sympatier hade tågat in (…) grupper av reportrar som såg som sin uppgift att ‘agitera, inte informera’. Okunnighet, överdrifter, grova misstag, missuppfattade eller avsiktligt överförstådda intervjuer blev allt vanligare”

Sven Sörmark i boken: Aftonbladet – Ett reportage inifrån.

”Jag ringde upp de fyra stora dagstidningarna – Expressen, Svenskan, DN och Aftonbladet. Och berättade det här för någon på redaktionen som hade hand om kriminalreportage. Det var ett stort intresse tills jag sa att han var chilensk medborgare. Då var det locket på, då var det ungefär som att jag var något katten hade släpat in. I synnerhet Expressen betedde sig närmast svinaktigt i telefon”

Åklagare Urban Löthman berättar för Blågula frågor om hur en chilensk resenär passade på att avsluta sin visit i Sverige med ett villainbrott; hur han togs på bar gärning men ändå inte dömdes till varken böter eller fängelse – inget straff alls. Därmed fick vi ytterligare en besökare som lär ge Sverige det så omtalade ”goda ryktet utomlands”, åtminstone bland brottslingarna. Tidningarna visade sig mindre angelägna att skriva om händelsen då de fick veta att gärningsmannen tillhörde ”den där gruppen som aldrig kan göra fel”.

”…tre till fem negrer i tjugo- till trettioårsåldern sparkade ned en ensam nattvandrare”

”Lite senare misshandlade tio till femton araber en man som blev av med plånbok, småmynt och en halskedja”

Oj, vad är det vi skriver!? De här orden blev ju visst åtalade för hets mot folkgrupp när de sades av en polisman i Malmö. Vi menar förstås att tre till fem ”svenska medborgare” sparkade ned en nattvandrare och att tio till femton ”ungdomar” lite senare misshandlade en ensam man.

”…inga spår efter någon gärningsman då de smälter väl in i Malmö citys nattliga population”

Låt oss återge resten av polismannens ord. Ovanstående uttalande är dock inte riktigt helt sant. Trots den ”nattliga populationens” överväldigande inslag av ”exotiska utseenden”, fanns där åtminstone några etniska svenskar – nämligen de offer som gärningsmännen beslöt sig för att misshandla och råna.

”En degraderad man, en förnedrad föredetting”

Mauricio Rojas ger sin syn på svenska män i boken I ensamhetens labyrint. Det blev inga åtal för hets mot folkgrupp, däremot fick Rojas mottaga Timros kulturpris för sina betraktelser.

”Intellektuella är positiva till invandrare, inte på grund av invandrarna, utan därför att de hatar vårt eget och välkomnar allt som ödelägger det”

Botho Strauss

”Sverige har aldrig varit ett drömland för den som kommer hit i samma bemärkelse som till exempel USA. Ingen kommer hit för att man vill bli svensk. Möjligen har man hört i Somalia eller Libanon att Sverige är ett land där man kan lyfta bidrag utan att göra någonting och dit vill man naturligtvis åka”

Magnus Karaveli; skribent för Östgöta Correspondenten. (Salt nr. 1 -99)

”Idag söker sig många invandrare till Sverige, inte för att det är framtidslandet utan för att det är bidragslandet”

Per Unckel

”Efter något år började hon sjukskriva sig med jämna mellanrum, ibland någon dag i veckan. Till slut gick det så långt att arbetsgivaren fann sig föranlåten att ta ett samtal med henne. Då kom det fram att hon hade hört att man hade rätt att göra så i Sverige. Hennes kamrater hade sagt att om man var trött eller behövde städa, kunde man stanna hemma (…) Hon tyckte att det var en underlig ordning, men den passade henne förträffligt”

Den sanna berättelsen om en ”arbetskraftsinvandrad” kvinna från Jugoslavien. (Det andra Sverige)

”Med avseende på Sveriges storlek och ekonomiska förutsättningar, kan vi ta in runt 50 miljoner invandrare till, det skulle ge positiva ekonomiska effekter”

Invandraren Rojas kalkyleringar delges svenskarna i Avräkningsnotan (feb 1995) Tja, det är väl bara för regeringen att ansöka om ett ökat utlandslån så vi har råd att kosta på oss dessa ”positiva effekter” som Rojas valt att inte precisera närmare.

”I Rinkeby bor 3.000 turkar, de har bott där i 25 år. De får en tolk när de kommer till försäkringskassan. Varför inte anställa en turk istället?”

…undrar samma Rojas förbryllat i Norrköpings tidning den 28:e oktober 1997. Eeeeh… okej, eller så kanske de tre tusen turkarna som bott här i 25 år kunde ta och lära sig svenska istället?

”Men det ska inte bli som i Sverige under den period som mycket väl kan kallas de galna åren”

Finlands förre försvarsminister, Elisabeth Rehn, om den finska invandringen, där Sverige anges som ett ”galet” exempel. (SVT 20-01-94)

”Vi måste först se till att den befolkning vi har lever acceptabelt”

Finlands f.d. president Martii Ahtisaari. – ”Usch vad osolidariskt och rasistiskt det finska, norska och danska folket är”, grymtar Sveriges vänsterelit besvärat och tröstar sig med lite champagne.

”Svenskarna måste integreras i det nya Sverige, det gamla Sverige kommer inte tillbaka”

Leif Blomberg gör ett ”korrekt” uttalande i SVT:s Mosaik. Man skulle därmed också kunna säga att invandrarna måste anpassa sig till detta land, för Sverige lär heller aldrig bli som deras fosternation. Det sa inte Blomberg – då skulle han inte vara välkommen i programmet.

”Ni (svenskar) kommer att få uppleva en terror som kommer att förfära er och ni kommer att få bevittna mer än död”

Poppsångaren Michael Alonzo berättar för svenskarna om hur han och övriga personer som Sverige visat gästfrihet emot kommer att tacka dem för detta i framtiden.

”Det mångkulturella är inte bara oundvikligt också i Sverige, det är framtidens berikande salt”

Pierre Schori, (Dagens politik 31-01-96)

”Förövarna talade svenska med brytning”

Hasse Aro, Efterlyst. (Varenda f-bannat avsnitt sedan sändningsstarten.)

”Vi våldtar deras [svenskarnas] barn. Javisst, varsågod, dom tycker om det faktiskt”

Michael Alonzo ger ännu ett exempel på hur han anser att man bäst visar uppskattning mot ett land som låter honom ta del av dess välfärd och tillgångar.

”Vi svenskar kan knappast hävda en exklusiv rätt till ett av Europas mest glesbefolkade områden”

Christer Hallerby: Folkpartist

”I vår kamp om makten får vi inte hejdas av några principer. Vi bör vara beredda till vilka trick, olagliga metoder och lögner som helst”

Vladimir Lenin: massmördare

”Vi måste ha en öppen debatt i dom här frågorna, därför ska dom i föreningen ‘Folkviljan och massinvandringen’ inte vara med”

Gunnar Hökmark (M) vill ha en öppen debatt. Dock bara mellan dem som tycker likadant.

”Gärna debatt, men inga andra åsikter än de stadfästa”

Nils Petter Sundgren: Ännu ett geni ger ordet yttrandefrihet en ny betydelse.

”Folk får säga och tycka vad de vill givetvis! Men dom får också ta konsekvenserna av sina åsikter”

Andreas Rosenlund, tidigare redaktör för den ”demokratiska” tidskriften Expo, berättar i radioprogrammet studio ett om hur en god demokrati fungerar. Fråga: gäller inte detta för alla diktaturländer, att man får tycka vad man vill, om man bara är beredd att ta ”konsekvenserna”?

”I Malmö får, med politikernas goda minne, invandrare under en period om 30 dagar besöka sina hemländer utan att förlora socialbidraget (…) En resebyrå i rosengård som arrangerar ‘etniska’ resor har i flera år haft rush juni-augusti. Jag förutsätter att reglerna även gäller för etniska svenska socialbidragstagare”

Frågan ställdes i ett anförande av Sten Andersson, riksdagsledamot (M). Och, nej; samma regler gäller inte för etniska svenska socialbidragstagare.

”Vi ger pengar som vi inte har till folk vi inte känner för att imponera på andra folk som inte tycker om oss”

Frank Chelf

”Inget annat land än Sverige har utsatt sig självt för en sådan massinvandring, för så oerhört många skilda kulturer och haft en sådan naiv tro på att detta skulle vara problemfritt. Och inte vågar politikerna ta i problemen heller, utan envisas med att låtsas som om det mesta är bra och allt skulle lösa sig om inte vissa svenskar vore främlingsfientliga”

Ingrid Carlqvist, (Kvällsposten 26-12-98)

”Den stora uppgiften idag är att synliggöra den vardagliga rasismen och diskrimineringen”

Mona Sahlin: Expo Nr: 4 –97

”Nej, det har jag tyvärr inte gjort”

Invandrarkvinna som medverkade i debattprogrammet Svart eller vitt svarar på frågan om hon någon gång upplevt den så flitigt omtalade ”vardagsrasismen”. Det hade hon ”tyvärr” inte gjort, men sedan lyckades hon erinra sig hur en svensk person en gång hade klagat på henne i bankomatkön eftersom hon tog för lång tid på sig. – Ja, vilka gängvåldtäkter och personrån kan väl mäta sig med sådana rasistiska kränkningar?

”Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande”

Adoptivbarnet Tobias Hübinette reflekterar kring rasernas olika värde… Är det möjligen detta Mona Sahlin menade när hon beklagade sig över ”vardagsrasismen” i sin krönika i Expo? Nej, det kan det inte vara, för det är just Hübinette som varit förste redaktionschef på tidningen. Adoptivbarnet är numer anställd av TV4. (Creol nr: 1 -96)

”Det här är vårat land. Svenskarna, dom, jag menar, det är klart att dom får bo här också… bara dom inte försöker beblanda sig för mycket med oss”

Michael Alonzo igen… Glömde vi nämna att ”flyktingen” också är före detta ordförande i organisationen Ungdom mot rasism där han på skattebetalarnas bekostnad rest runt i landet och lärt svenskarna att inte vara så ”främlingsfientliga”.

”Jag tror att om man pekar ut nationalitet väldigt slarvigt så påverkar man kanske befolkningen i en felaktig riktning”

Eva Landahl, Chefredaktör för SVT:s Rapport, till Danske tv2… – Vem bestämmer vad som är ”felaktig riktning”, undrade reportern. Det var inte första gången som en utländsk betraktare förundrade sig över den svenska mediavänsterns oblyga mörkläggning av verkligheten.

”Han är svensk, svartsjuk och stupfull. Så ser den genomsnittlige kvinnomördaren ut”

Expressen pekar INTE ut nationaliteten ”slarvigt”. I det här fallet påverkar den ju befolkningen i RÄTT riktning. Expressen glömde förstås att ange sin definition av ”svensk” samt att i den saftiga rubriken berätta att människor födda utomlands begick 32 % av alla kvinnomord trots att de endast utgör drygt 10 % av befolkningen. (15-09-99)

”Polisen i Stockholm ber om ursäkt för den rapport som påstod att nästan hälften att alla gambier i huvudstaden är aktivt inblandade i heroinhandel (…) Eftersom så många tagit illa vid sig av rapporten och uppfattat den som rasistisk kan inte myndigheten ställa sig bakom den”

”Rapporten uppfyller inte kraven när det gäller bestämmelserna i lagen mot etnisk diskriminering”

Metro (27-11-00). Att rapporten är sann har naturligtvis inget med saken att göra… Det är onekligen ganska jobbigt när verkligheten blivit olaglig. Ska vi föresten åtala jordklotet för att det envisas med att vara runt och inte platt såsom kyrkans präster predikat?

”Man vaktar ju sin tunga, det gör man ju. Skulle jag slinta med tungan så skulle jag hamna i en rapport”

Brå-arbetaren Jan Ahlberg berättar för journalisten Åsa Andrée om varför Brottsförebyggande rådet inte talar klarspråk om orsaken och förekomsten av gruppvåldtäkter. (Salt nr: 6 -00)

”Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel”

FN:s deklaration nr: 19 om de mänskliga rättigheterna.

”… främlingsfientlighet ska kriminaliseras och jagas!”

Invandrarministern Pierre Schori håller inte riktigt med FN. (Riksdagen den 21:a maj -97)


En sann historia om en muslimsk flykting från IranJag kommer inom en snar framtid berätta om min personliga upplevelse i nära relation till en politisk flykting.
Genom att berätta vad jag har gått igenom, hoppas jag varna och förbereda andra på vad som kan hända ifall man tar ovissa chanser med sitt eget liv.
Att släppa in en flykting i sitt hem, är lika farligt som att släppa in vilken främling som helst - man vet oftast inte vem man har att göra med innan det är försent.

Lagarna tillgodoser inte medborgarna med säkerhet eller skydd mot vad en man kan göra mot en kvinna.
Min berättelse kommer att berättas ur mitt perspektiv.
Jag vill redan nu säga att jag inte önskar kommentarer såsom "men det betyder inte att alla är sådana" eller något liknande.

Jag kommer däremot inte radera dessa kommentarer, eftersom jag tror på yttrandefriheten.
Ta dock hänsyn till faktumet att jag har skrivit min önskan och försök så gott det går att respektera den.


Koranen Kapitel 3-4

Epic Quran-moments

"i äldre tid, till vägledning för människorna och det är Han som har uppenbarat den måttstock med vars hjälp rätt kan mätas och skiljas från orätt. Ett strängt straff väntar dem som förnekar [sanningen i] Guds budskap - ja, Gud är allsmäktig och hämnden är Hans." - Surat Ali-`Imran, 3:4

"DE SOM framhärdar i att förneka sanningen - ingenting av vad de äger på jorden och inte heller deras söner skall kunna skydda dem mot Gud. De skall bli bränsle för Elden." - Surat Ali-`Imran, 3:10

"Abraham var [till sin tro] varken jude eller kristen - han sökte och fann den rena, ursprungliga tron och underkastade sig Guds vilja; och han vägrade att ge avgudarna sin dyrkan. " - Surat Al-`Imran, 3:67
(nej då, han levde bara några 1000 år innan Koranen ens skrevs och därifrån har ni dragit antagandet att han var muslim, när islam inte en fanns. Sweet!) 

"Nej, det förhåller sig tvärtom! [Gud känner] dem som är trogna förbundet med Honom och fruktar Honom; Gud älskar de gudfruktiga." - Ali Surat-`Imran, 3:76

"Troende! Säg inte som förnekarna av sanningen säger om sina bröder som [dött] under resa i fjärran land eller [fallit] i strid: "Om de hade blivit kvar hos oss, skulle de inte ha dött eller dödats." - Gud [låter dem tänka dessa tankar], så att deras hjärtan skulle känna ökad sorg och grämelse, eftersom det är Gud som skänker liv och skänker död. Gud ser vad ni gör." - Ali Surat-`Imran, 3.156

"Om ni är rädda att inte kunna behandla de faderlösa med rättvisa, tag då [andra] kvinnor som är tillåtna för er
till hustrur - två eller tre eller fyra; men [begränsa er till] en enda om ni inte tror er om att kunna behandla dem alla
lika - eller [vänd er till] någon av dem som ni rättmätigt besitter. Detta gör det lättare för er att undvika partiskhet." Surat An-Nisa', 4:3

"GUD föreskriver följande om [arvsrätt för] era barn: sonens [lott] är lika med två döttrars lott; om döttrarna
är fler än två, är deras lott två tredjedelar av kvarlåtenskapen, och om endast en dotter finns, skall hon ärva hälften.
[Den dödes] föräldrar skall ärva en sjättedel var av kvarlåtenskapen om han efterlämnat barn; men
om han inte efterlämnar barn och föräldrarna är enda arvtagare, är moderns lott en tredjedel. Har han efterlämnat bröder,
är moderns lott en sjättedel efter [avdrag för] legat och skulder. Ni vet inte vem som är er närmast, era föräldrar eller barn, genom det som de har gjort för er - Gud har nu gett Sina föreskrifter; Gud är allvetande, vis." Surat An-Nisa', 4:11

"OM NÅGON av era kvinnor begår en grovt  oanständig handling (unlawful sexual intercourse), tillkalla då fyra bland dem av er som har bevittnat handlingen, och om de vittnar [att de har sett den], stäng då in henne i hennes hem till dess döden befriar henne eller Gud visar henne en väg." Surat An-Nisa', 4:15

"Ni får inte ta till hustru er moder, er dotter, er syster, er faster eller er moster, er brorsdotter eller er systerdotter, den
kvinna som har ammat er eller er disyster, er svärmoder eller er styvdotter - dotter till er hustru, med vilken ni har fullbordat äktenskapet och som ni har i er vård; men om ni inte har fullbordat äktenskapet begår ni ingen synd [genom att ta styvdottern
till hustru]. Inte heller [får ni ta till hustru den som varit] er köttslige sons hustru eller samtidigt ha två systrar [som hustrur]; dock, det som har skett, har skett. Gud är ständigt förlåtande, barmhärtig. " Surat An-Nisa', 4:23
(det här säger i princip att du inte ska göra det, men att om du ångrar dig så får du syndernas förlåtelse). 


"[Ni får inte närma er] gifta kvinnor utom sådana som ni rättmätigt besitter." Surat An-Nisa', 4:24

"Gud vill lätta era bördor, eftersom människan är skapad svag." Surat An-Nisa', 4:28

"MÄNNEN SKALL ha ansvar för och omsorg om kvinnorna med [den styrka och] de andra företräden som Gud har gett dem, och i egenskap av [kvinnornas] försörjare. Rättfärdiga kvinnor förrättar ödmjukt sin andakt [inför Gud] och döljer [för andra] det som Gud har dolt. Om ni ser tecken på illvilja hos dem, förmana dem då och varna dem och [om detta inte hjälper] håll er borta från deras nattläger och [som sista utväg] tillrättavisa dem handgripligen." Surat An-Nisa', 4:34

"Om någon av er är sjuk eller befinner sig på resa eller just har förrättat sina behov eller haft beröring med kvinnor och inte finner vatten, skall han ta ren jord och stryka över ansikte och händer." Surat An-Nisa' 4:43

"Ägnar de ingen eftertanke åt det som Koranen [innehåller]? De skulle säkert ha funnit många motsägelser i den, om den inte varit från Gud." Surat An-Nisa' 4:82

"De skulle vilja att ni förnekade sanningen, liksom de har förnekat den, så att ni blir jämställda. Tag dem inte till
bundsförvanter förrän de överger ondskans rike för att tjäna Gud; och om de återgår [till sin tidigare hållning],
grip dem och döda dem, var ni än finner dem. Tag inte någon av dem till bundsförvant och sök inte hjälp hos någon av dem."
Surat An-Nisa' 4:89

"Men den som sedan vägledningen har klargjorts för honom sätter sig upp emot [Vårt] Sändebud och vill gå en annan väg än de troende, honom låter Vi gå dit han vill gå och [därefter] låter Vi honom brinna i helvetet - vilket jämmerligt mål!
Surat An-Nisa' 4:115


Yours truly...Sitter just nu med en lermask som ska tvättas av.
Idag läser jag (snarare torterar mig själv med) kapitel 3 i Koranen och upplyser er om das "highlights" som jag gjorde i förra inlägget.
Var glada för att ni själva inte läser den, den är sannerligen inte full av nånting annat än rädsla och skräp.

Pussar, yours truly ;)


Kenyayblogg presenterar Sverigeguide för illegalaEn artikel jag tyckte var intressant..

ILLEGALA

Några belysande citat:

”10. If you get a job using whatever trick, join the Syndicalist Union which fights for the rights of undocumented workers in Sweden.”

Med andra ord, syndikalisterna slåss för att utländska svartjobbare ska konkurrera ut svenska arbetare.

 ”13. If you must seek asylum in Sweden, understand that Kenyan asylum seekers are not being allowed to stay (unless you are Raila Odinga) and that by seeking asylum, you are just buying time.”


Läs:
De vet mycket väl att de inte har rätt att stanna i Sverige och försöker medvetet kringgå det. Det här skrivs alltså helt öppet utan att det sägs ett knyst om det i diskussionerna om stackars ”papperslösa” i offentligheten.

If you must seek asylum, don’t say you are gay because your ass will be examined by a doctor and if it is not wide enough, you will be in trouble. ”

Och rent ljug

3. There is a strong motivation for Swedish police to deport Kenyans because with such deportations, they get a two week paid holiday to watch wild animals in the Kenyan jungle. The police are lining up to get fresh deportees so you are always on the wanted list.
Nyligen stötte en läsare på bloggen Kenyastockholm.com vilken behandlar ämnen som rör kenyaner i Stockholm på olika vis. På en av sidorna redogör bloggen för en manual, eller överlevnads-gudie, ämnad för alla illegala kenyaner i Sverige hur de ska uppträda eller agera. I artikeln och kommentarerna så sägs det i princip rakt ut att bloggen är till för kenyaner som söker sig till ”greener pastures” och inte har legala möjligheter att faktiskt få verka i Sverige.


Göteborgs nya moské finansierad av Saudiarabien

Inget märkvärdigt, tänker ni?
Här kommer lite information om hur det är att leva i Saudiarabien!Statsskick och politik

Enligt den första skrivna saudiarabiska
grundlagen, som publicerades i början av mars 1992, är Saudiarabien en monarki med sunnimuslimsk konstitution, som skall försvara de mänskliga rättigheterna som de tolkas av sharia (artiklar 1 och 28).

Dödsstraff

Minst 1.839 personer har avrättats i Saudiarabien sedan 1980 fram till maj 2008. Antalet avrättade minskade gradvis från år 2000 (123 st.) till år 2006 (39 st.). Enligt Amnesty International avrättades 27 personer år 2010.[5] Avrättningen sker vanligtvis genom halshuggning med ett rent svärdhugg, ofta offentligt.[källa behövs] Mord, otrohet och apostasi är belagt med dödsstraff. Men även rån, drogrelaterade brott och terrorism kan leda till dödsstraff. Likaså brottet ”corruption on earth” som inte har någon klar definition. [källa behövs] I de flesta fall där dödsstraff utfärdats de senaste 18 åren har brottet inte haft en dödlig utgång. Fall då minderåriga blir avrättade förekommer. 2007 blev 16-årige halshuggen för ett brott han begick då han var 13 år.

Utövning av andra religioner än sunniislam är förbjudna; även shiamuslimer diskrimineras. Den religiösa polisen, Mutaween, ser till att medborgarna följer islams lagar. Kristna och andra religiösa böcker är förbjudna. De flesta kristna i Saudiarabien är utländska gästarbetare. Att konvertera från islam är ett brott som kan straffas med döden. Efter ett möte med påven så har beslut tagits att en katolsk kyrka ska byggas.

Kvinnors rättigheter

Detta avsnitt är baserat på material från engelskspråkiga Wikipedia. en:Women's_rights_in_Saudi_Arabia.

Lagar och traditioner i Saudiarabien samverkar till en omfattande könssegregering; kvinnor och män hålls åtskilda utanför hemmet och kvinnor vistas endast undantagsvis i det offentliga rummet. Kvinnornas rörelsefrihet är kraftigt inskränkt då de endast får resa i sällskap med en manlig släkting och det har varit förbjudet för kvinnor att köra bil. 2008 beslöts emellertid att kvinnor, efter prövning, ska få rätt att köra bil [7]. Detta system har liknats vid det system som tillämpades i Sydafrika under apartheid-perioden.[8][9][10]

Kvinnors rättigheter att arbeta, äga och förvalta egendom och att rösta i allmänna val i Saudiarabien är kraftigt inskränkt. Restauranger, även restauranger ägda av västerländska bolag, har två ingångar och åtskilda ytor för ungkarlar och familjer där det förekommer att familjearean är enklare än ungkarlarnas.[8] Enligt tradition så har kvinnor en roll i samhället som mödrar och att sköta hushåll, men så behövs kvinnor i flera yrken så som många vårdyrken då en kvinna inte får vårdas av en manlig läkare och vice versa, förutom i yttersta nödfall.

Kvinnors klädsel är reglerad i lag. Icke-muslimska kvinnor ska bära "anständiga kläder", vilket i princip innebär hijab. Något som det inte finns säkra källor på dock. Muslimska kvinnor ska bära abaya, hijab och niqab. Den religiösa polisen, mutawa, ser till att lagen efterlevs. 2002 hindrade mutawa otillräckligt påklädda skolflickor från att ta sig ut ur en brinnande skolbyggnad, vilket ledde till att 15 elever innebrändes.


Så, man kan ju undra.
Vad har Saudiarabian för planer för Göteborg?


Anders Breivik
Holy shit, vilken psykopat!
Jag skulle nog lägga honom i två kategorier "den tyranniska/principlöse psykopaten".
Här har ni en beskrivning av båda typerna;

"Den pinciplöse psykopaten har en starkt narcissistisk personlighet. Han visar en arrogant utstrålning av uppsvälld självkänsla och utnyttjar gärna andra människors vänlighet och hjälpsamhet utan att ge något tillbaka. Han är samvetslös, skrupelfri och bedräglig i sina relationer med andra men ser till att hålla sig precis innanför lagens gränser. Hans agerande styrs av en enda princip: Utnyttja andra för egen vinning. En annan målsättning som han ställt upp för sig själv är att vara smartare än andra människor: Lura andra innan de lurar dig.
Han är en opportunist som njuter av att bedra sina medmänniskor i svindlande affärer. Några skuldkänslor drabbar honom inte; fullständigt likgiltig för vad andra tycker och tänker känner han bara förakt för sina offer som var så lättlurade.
Hans vänskapliga kontakter varar endast så länge han har något att vinna, sedan försvinner han ut i kulisserna. --- karaktäriseras av stor charm och han spelar oskyldig på ett mycket övertygande sätt om han anklagas för att ha handlat bedrägligt."

"Den tyranniske psykopaten har sadistiska drag och är tillsammans med den elake psykopaten bland de mest skrämmande av psykopaterna. Båda attackerar andra människor på olika grymma sätt, men till skillnad från den elake psykopaten verkar tyrannen stimuleras av motstånd eller svaghet hos motparten, sådant ökar styrkan i hans attack snarare än stoppar den. --- Den här psykopaten verkar få en särskild tillfredsställelse av att tvinga sina fiender till underkastelse. Mer än någon annan av psykopaterna njuter den obarmhärtige tyrannen av att se sina offer lida. --- Det som driver tyrannen är hans fruktan för att andra ska lägga märke till hans osäkerhet och svaga självkänsla. För att få känna sig överlägsen försöker han krossa andra med sin fysiska kraft och brutala hämndgirighet.

Nu kanske ni förstår er på honom lite bättre.


Helge Luras på det norska utrikespolitiska institutet säger i en intervju med Russia Today att det mångkulturella samhället, med ett etablissemang som vägrar konsultera folket om vad de tycker om det hela och stigmatiserar oliktänkande, har lett till terrordådet som skakade Norge på fredagen.If your religion kept it's big mouth shut, so would I!


Debatt mellan en muslim och en ex-muslim


RSS 2.0
besöksräknare